Alla fastighetsägare i Vilshärad fick i september sin årsräkning i brevlådan. Observera att samtliga fastighetsägare i Vilshärad är skyldiga att betala vägavgift enligt lagen om enskilda vägar. Avgiften ska betalas under september månad. Glöm inte att ange fakturanummer eller fastighetsbeteckning om du betalar över internet.
Tillsammans med årsräkningen ligger ett informationsblad som bland redgogör för viktiga regler när det gäller att hålla våra vägar och vägkanter fria från utplacerade stenbumlingar, träd, häckar och buskar som skymmer sikten, permanent parkering av bilar intill asfaltskanten mm.
Vilshärad behöver en säker trafikmiljö. Höga fordon, som till exempel sopbilen, måste kunna komma fram utan att rispas av trädgrenar som hänger över vägen. Läs nedanstående noga!Om du har frågor kontakta gärna vägföreningens ordförande Gösta Duda på mail eller telefon 035 536 96.

Information från Vilshärads Havsbads Vägförenings styrelse hösten 2010:
Ta bort farliga stenbumlingar
På flera ställen i Vilshärad har fastighetsägare placerat ut stenar och andra föremål intill vägen. Vägföreningens styrelse uppmanar alla fastighetsägare att hålla vägrenen fri. Att ha stenbumlingar utplacerade på s k vägmark är inte tillåtet, s k vägmark förvaltas enligt lagen om enskilda vägar, av vägföreningen. Det är varje fastighetsägares skyldighet att se till att utplacerade stenar och föremål som hindrar framkomligheten tas bort från vägmark. Om så inte sker har vägföreningen rätt att ombesörja bortforsling på fastighetsägarens bekostnad. Permanent parkering av fordon är heller inte tillåten på vägrenen.
Orsaken till att vägbanan skall hållas fri är enkel. Stenar inom en meter från asfalterad yta kan orsaka personskador och materiella skador på fordon samt leda till att räddningsfordon skadas vid utryckning och därmed försena räddningsinsatser. Skulle skador uppstå är det fastighetsägarens ansvar att ersätta ev kostnader.

Fri sikt för säker trafik
Träd, häckar och buskar, samt mer eller mindre permanent parkerade bilar som skymmer sikten eller hindrar trafiken i Vilshärad ökar risken för olyckor. Det är fastighetsägarens ansvar att klippa träd och häckar så låg att sikten vid vägkorsningar är fri. Vilshärad behöver en säkrare trafikmiljö och höga fordon, som t ex sopbilen, måste kunna komma fram utan att rispas av trädgrenar som hänger över vägen.
Vägföreningen har stöd i Plan & Byggplagens 3:e kapitel och 17:e paragraf för dessa uppmaningar. Denna säger:
”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.”
Halmstads kommuns rekommendation är att växter och häckar inte skall växa över 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig tio meter från korsning eller utfart. Om du har träd som sträcker sig över vägen är den rekommenderade fria höjden 4, 6 m ovanför körbana.
Sammanfattningsvis är det detta som gäller:
Alla träd, växter, buskar som växer utanför tomtgränsen och som skymmer sikten samt hindrar trafiken skall tas bort. Bilar skall inte permanent parkeras intill asfaltkanten. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Comments are closed.

Previous Post
«