VILSHÄRADS HAVSBADS VÄGFÖRENINGS  VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010

Styrelsen för Vilshärads Havsbads Vägförening får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

STYRELSE

Ordförande: Gösta Duda, kassör: Hans Persson, sekreterare: Gunnar Springfeldt samt ledamöter: Karl Johannisson och Robert Persson

 Styrelsen har sammanträtt 8 gånger, samt haft täta underhandskontakter under året.

 REVISORER

Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år 2010 utsågs Stellan Andersson. Beträffande revisorns granskning hänvisas till revisionsberättelsen.

 VALBEREDNING

Ann-Marie Duda, sammankallande, Ivan Oskarsson och Eva Andersson, suppleant

 EKONOMI

Föreningens ekonomi redovisas i separat bilaga.

 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hölls den 2 mars 2010 i Strandgården med 23 närvarande medlemmar.

 VÄGHÅLLNING OCH ÖVRIG VERKSAMHET

Styrelsen har under året haft fortlöpande kontakter med Halmstads kommun, Teknik & Fritid, angående vägunderhållet. Tyvärr är resultatet av dessa kontakter mycket magert.  Endast ett fåtal av vägskadorna har åtgärdats trots att inventering gjorts och upprepade kontakter tagits med tekn. o fritid vid ett flertal tillfällen.

Skrivelse har under hösten författats till Halmstads kommun Torsten Rosenqvist ang det uteblivna vägunderhållet. Detta resulterade i ett möte den 14 dec 2010 med fem tjänstemän från Halmstads kommun, tekn. o fritid. Från kommunens sida lade man skulden för det bristande underhållet på låg prioritet samt avsaknad av medel. En större inventering ska dock tillsammans med representanter för tekn. o fritid utföras till våren.

Ett fullständigt referat från mötet med tekn. o fritid finns på vår hemsida.

Inventering och uppmätning av farthinder (vägbulor) har utförts under våren.

Skadade och felaktiga bulor har åtgärdads.

Belysningsstolpar har satts upp på Granstigen (3 st) samt Veckogatan (1 st)

Skrivelse ang hinder på vägmark, stenbumlingar och liknande har sänts ut till samtliga fastighetsägare i samband med utskick av vägavgifter.

Ny dator sk laptop av normal typ har anskaffats till föreningen.

Under hösten har föreningen öppnat en egen hemsida, www.vilsharadsvagforening.se.  Info om webbplatsen går att finna på info bladet som sänds ut i samband med vägavgifterna.

 

AVSLUTNING

Styrelsen vill med denna redovisning tacka alla medlemmar för förtroendet och samarbetet under 2010.

 Vilshärad i februari 2011

 STYRELSEN

Gösta Duda, Hans Persson, Gunnar Springfeldt, Karl Johannisson, Robert Persson

Comments are closed.

Previous Post
«