Vägföreningens styrelse fick i uppdrag att utreda bildande av en intresseförening i Vilshärad vid årsmötet med Vilshärads havsbads vägförening tisdagen den 1 mars.

Det var Jörgen Andersson som vid mötet pekade på behovet av en stark intresseförening i Vilshärad. Han menade att vissa frågor faller mellan stolarna och att ett samgående mellan vägföreningen och badortsföreningen kan vara en lösning. Dessa åsikter gillades av årsmötet och bollen ligger nu hos styrelsen.

Vid årsmötet beslöts också att göra en stadgeöversyn eftersom nuvarande stadgar har många år på nacken och stadgeförändringar inte har förts in till ett enhetligt dokument.

Tre ordinarie styrelseledamöter omvaldes på två år, Kalle Johannisson, Robert Persson och Gunnar Springfeldt. Ordföranden Gösta Dudas och kassören Hans Perssons mandat går ut vid årsmötet 2012.

Vid årsmötet diskuterades också bl a om årsmötet skall förläggas till sommaren eller ligga kvar enligt stadgarna första tisdagen i mars. Ingen förändring beslutades.

Årsmötet hölls i Strandgårdens lokaler och samlade ett 20-tal medlemmar. Årsmötesprotokollet publiceras på hemsidan när det är justerat.

Comments are closed.