Protokoll fört vid årsstämma med Vilshärads vägförening

Tid: söndag den 24 mars 2013

Plats: Strandgården, Vilshärad

16 medlemmar var närvarande.

Vägföreningens ordförande Niklas Liljeroth öppnade mötet

1.

Valdes Niklas Liljeroth till mötesordförande

2.

Valdes Gunnar Springfeldt till mötessekreterare.

3.

Valdes Gunilla Falkengren och Eva Andersson till justerare och rösträknare att jämte mötesordförande att justera protokollet.

4.

Styrelseordförande Niklas Liljeroth hänvisade till styrelsens årsberättelse som delats ut vid mötet.

Revisor Stellan Andersson läste sin berättelse och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period som revisionen omfattar.

5.

Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

6. Framställning av styrelsen eller motioner från medlemmarna

Niklas Liljeroth sade att styrelsen har förslag till fortsatt hantering av belysning samt vill redogöra för dagvattensproblemen i Vilshärad. Dessa frågor tas upp som Övriga frågor vid detta årsmöte. Han informerade vidare att en motion om belysningsstolpe vid Kronoskogsvägen har inkommit. Styrelsen har beslutat avslå motionen p g a att detta önskemål skall betraktas utifrån en större helhet i det förslag till belysningsstrategi som presenteras senare under mötet.

7.

Beslöts att ersättning till styrelsen bibehålls på oförändrad nivå. Styrelsen uppdrogs att utifrån den ekonomiska ram som finns ta ställning till eventuell ersättning till revisor.

8. Budget

Niklas Liljeroth föredrog styrelsens förslag till budget som bygger på att avgifterna behålls oförändrade på 30 kr per andel. Eftersom vägföreningens underhållsfond uppgår till nära 300 000 kr och det finns behov av investeringar i ny gatubelysning föreslogs att 2013 fonderas inga medel.

Bilaga 1.

Beslöts godkänna avgiftsnivån och budget för 2013.

Niklas Liljeroth informerade om att f o m i år kommer kassören att ta ut en påminnelseavgift om 50 kr av de medlemmar som inte betalar årsavgiften i tid.

9. Val av styrelse

Två styrelseledamöter Karl Johannisson och Gunnar Springfeldt lämnar styrelsen och två ledamöter skall väljas på två år.

Valberedningen föreslog nyval av Mats Berglund, men har inte funnit en kandidat till den andra ledamotsposten. Niklas Liljeroth frågade om någon var intresserad av en styrelseplats och Marianne Falkengren förklarade att hon ställer upp för nyval.

Beslöts välja Mats Berglund och Marianne Falkengren till styrelseledamöter på två år.

Niklas Liljeroth berättade att han kommer att flytta och lämna Vilshärad, men om mötet så önskar, kvarstår han som ordförande mandatperioden ut. Han fick mötets stöd för detta. Han uppmanade också mötet att tänka igenom behovet av en ny ordförande till vägföreningen om ett år.

10.

Stellan Andersson kvarstår som föreningens revisor. Suppleant valdes inte.

11.

Gösta Duda och Hans Persson kvarstår som representanter i valberedningen.  

12. Övriga frågor

Niklas Liljeroth redogjorde för styrelsens förslag till belysningsstrategi. (Bilaga 2). Niklas sade att p g a belysningsfrågans kontroversiella karaktär har den tidigare styrelsen förankrat varje investering i belysningsstolpar i årsmötesbeslut. Han föreslog att denna omständliga process ersätts av en belysningsstrategi som utgår från några allmänna principer utifrån vilka styrelsen får mandat att själva, utan årsstämmebeslut, driva belysningsfrågan vidare. Dessa principer och en tänkt prioriteringsordning presenterades på mötet och återfinns i Bilaga 2.

Beslöts att styrelsen har mandat att utifrån presenterade principer hantera belysningsfrågan i samarbete med berörda fastighetsägare.

Föreslogs att belysningsstrategi och principer skickas ut med inbetalningskort för vägavgifter.

Beslut enligt förslag.

Niklas Liljeroth och Robert Persson redogjorde för styrelsens hantering av de problem med dagvatten som vissa fastighetsägare upplever. Utgångspunkten är att kommunen ansvarar för underhåll av diken och brunnar, medan vägföreningen skall bekosta eventuella nyinvesteringar i syfte att förbättra dagvattensituationen. Robert P sade att styrelsen avgett remissvar bl a på en dagvattenutredning för Vilshärad där ett bredare grepp och förslag till kostsam, men långsiktig lösning presenteras. Niklas Liljeroth vädjade till mötet om synpunkter på dagvattensproblemen och lovade att styrelsen gör sitt bästa utifrån den svåra situation som finns.

Robert Persson berättade att styrelsen inventerat väghinder i Vilshärad i form av t e x stenbumlingar som lagts ut på vägmark. Av trafiksäkerhetsskäl och för att underlätta framkomlighet för utryckningsfordon bör dessa stenbumlingar avlägsnas på fastighetsägarens bekostnad. Robert P underströk att styrelsen kommer att genomdriva detta.

Robert Persson informerade om att tidigare års informationsmöten sommartid varit välbesökta och att styrelsen har för avsikt att arrangera ett nytt informationsmöte kommande sommar.

13.

Gunnar Springfeldt sade att det justerade protokollet skall publiceras på föreningens hemsida, www.vilsharadsvagforening.se .

De avgående styrelseledamöterna Kalle Johannisson och Gunnar Springfeldt avtackades med blommor av Niklas Liljeroth.

Niklas Liljeroth informerade om att kallelse till mötet publicerats dels på föreningens webbplats och i annons i Hallandsposten. Han fick synpunkten att mötestid och plats borde publicerats även i HP, inte bara med hänvisning till webbplatsen, och han lovade bättring till nästa år. Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Gunnar Springfeldt

Justeras:

Eva Andersson

Gunilla Falkengren

Niklas Liljeroth (mötesordförande)

./.

Bilaga 1

Förslag budget 2013

Förslag: oförändrad avgift à 30 kr/andel

Intäkter

Vägavgifter                                   150 000 kr

Bidrag, komm/stat                      10 000 kr

SUMMA                                                                      160 000 kr

Kostnader

Vägunderhåll                                 25 000 kr  

Belysning                                         85 000 kr

Att fondera                                              0 kr

Övrigt                                                                             50 000 kr

SUMMA                                                                      160 000 kr

./.

Bilaga 2

Förslag belysningsstrategi för Vilshärad

Övergripande principer för gatubelysning i Vilshärad

  • Långsiktig belysningsstrategi
  • Strategi som omfattar hela Vilshärad
  • Belysning ökar trafiksäkerheten
  • Belysning ökar trygghetskänslan
  • Belysning prioriteras i korsningar
  • Områden med barnfamiljer prioriteras
  • Områden med många sommarstugor prioriteras ned

./.

Comments are closed.