Årsmötesprotokoll för Vilshärads vägförening 2014-03-30

Protokoll fört vid årsstämma med Vilshärads vägförening

Tid: söndag den 30 mars 2014

Plats: Strandgården, Vilshärad

14 medlemmar näravarande.

Vägföreningens ordförande Niklas Liljeroth öppnade mötet.

1.  Val av styrelsemötets ordförande

Valdes Niklas Liljeroth till ordförande.

Niklas Liljeroth informerade om att kallelse till mötet har publicerats dels på föreningens webbplats, på föreningens anslagstavla och med annons i Hallandsposten.

2. Val av mötessekreterare

Valdes Marianne Falkengren till mötessekreterare.

3. Val av justeringsmän.

Valdes Hans Persson och Sven Frisk till justerare och rösträknare att jämte mötesordförande att justera protokollet.

4. Styrelsens och revisorernas berättelser.

Styrelsens sekreterare Robert Persson hänvisade till styrelsens årsberättelse som delats ut vid mötet.

Revisor Stellan Andersson föredrog revisionsberättelsen.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

6. Framställning av styrelsen eller motioner från medlemmarna.

En motion har inkommit från Robert Persson, styrelsens sekreterare, om att styrelsen får utreda möjligheten att överta dispositionsrätten över ett antal grönområden i Vilshärad. Denna fråga tas upp under övriga frågor vid detta årsmöte.

Niklas Liljeroth informerade att en motion har inkommit från Robert Persson angående ersättning till styrelsen och revisorerna.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

Robert Persson lade fram ett förslag om höjda arvoden till styrelsen enligt motion. Motionen avslogs genom röstning 9 av 9 medlemmar röstade emot.

Beslut efter omröstning, 7 av 9 medlemmar, enligt följande;

Styrelseordförandes arvode höjs med 1000;-/månad, inkl. milersättning.

Revisor får ett arvode på 750;-

Valberedningen får ett arvode på 500;-/person

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd.

Beslöt att debitering skall vara oförändrad (30:-/andel).

Beslöts godkänna debiteringsnivån 50;- för betalningspåminnelser.

9. Val av ledamöter och styrelseordförande.

Två styrelseledamöter Niklas Liljeroth och Henrik Försäter lämnar styrelsen. En ordförande och en kassör skall väljas.

Niklas Liljeroth har flyttat från Vilshärad, men om mötet så önskar, kvarstår han som ordförande i högst 1 år eller till annan ordförande kan tillträda.

Förslag från Niklas Liljeroth att Marianne Falkengren går in som kassör samt som ny ledamot, Johan Ring.

Beslöts att Niklas Liljeroth kvarstår som ordförande i 1 år eller till det att annan ordförande kan tillträda. Marianne Falkengren omvaldes och Johan Ring valdes som ny ledamot. (Styrelsen konstituerar sig efter mötet).

10. Val av revisor.

Stellan Andersson omvaldes som revisor på 1 år. Suppleant valdes inte.

11. Val av valberedning.

Till valberedningen valdes Hans Persson och Christer Gode.

12. Övriga frågor.

Niklas Liljeroth berättade om styrelsens tankar när det gäller ytterligare belysningsstolpar i Vilshärad.

Kommunen har godkänt ytterligare husvagnar på Bengts Camping.

Vägföreningen åberopar sig rätten att yttra sig mot beslutet.

Kommunens åliggande att återställa Fiskarstigen kvarstår.

Hagelvägen saknar asfalt på vissa delar samt att vägkanterna har sjunkit ner.

Önskemål från boende i Vilshärad har inkommit till styrelsen om röjning av vindfällor och träd som ligger olämpligt nära vägen på ett antal grönområden som Vägföreningen inte ansvarar för. Samt att mark som betecknas som grönområden har sålts utan att angränsande boende har fått yttra sig. Då dessa grönområden inte alltid sköts begär styrelsen rätten av medlemmarna att undersöka möjligheterna att få dispositionsrätt över dessa grönområden. Beslut angående dispositionsrätt avgörs av årsmöte.

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Marianne Falkengren

Justeras:

__________________________            __________________________             _______________________

Niklas Liljeroth, Ordförande                       Hans Persson                                            Sven Frisk

Comments are closed.