Vilshärads Vägförening årsmötesprotokoll 2015-03-30

 1. Ordföranden öppnar mötet,  Jörgen Andersson valdes till ordförande för stämman. Närvarande vid stämman var ca 12 personer samt mötesordförande och styrelsen exklusive sekreteraren.

 1. Mats Berglund valdes till sekreterare för stämman.

 1. Dag Andersson och Karl Johannisson valdes till justeringsmän.

 1. Ordförande går igenom verksamhetsberättelse, som godkänns. Revisorn går igenom revisionsberättelse, som godkänns.

 1. Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

 1. En motion från fastighetsägare som ej önskar  gatlampa utanför sin fastighet bifalles av mötet.

 1. Arvoden till styrelsen bestäms till 35000kr per år brutto. Beloppet att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisorn bestäms till 1500kr per år brutto.

 1. Styrelsen föreslår en höjning av vägavgiften med 10kr per andel. Bifalles av stämman.

 1. Representant för valberedningen Hans Persson redogör för svårigheten att finna medlemmar som vill ingå i styrelsen. Måns Sjöberg är den kandidat som presenteras som förslag till ny ledamot. Han valdes av stämman. Omval av kassör Marianne Falkengren, omval av ledamot Mats Berglund samt omval av ledamot Johan Ring.  Någon ny kandidat till ordförandeposten presenteras inte. Nuvarande ordförande, Niklas Liljeroth, har flyttat från samhället och sitter kvar på övertid då ingen annan sagt sig villig att ta ordförandestolen. Han erbjuder sig att sitta kvar ytterligare en period men vill ha täckning för sina kostnader och har yrkat på en ersättning om 1700kr/mån brutto. Han får stöd av styrelsen men valberedningens representant anser att hans arvode är för högt samt att styrelsemedlemmar skall vara medlemmar i föreningen. Någon påpekar att det begärda arvodet är hälften av vad ordföranden i Haverdal erhåller. Någon annan att han är och har varit en mycket duglig ordförande. Någon konklusion nås inte utan ordförande väljer att lämna mötet! Nuvarande sekreterare Robert Persson deltog inte i mötet, han har också flyttat och var inte föreslagen till omval av valberedningen.

 1. Stellan Andersson omvaldes som revisor.

 1. Christer Goude och Hans Persson omvaldes till valberedningen.

 1. Inga övriga frågor behandlades bortsett från att mötets ordförande föreslog att styrelsen skulle bestå av minst 3 max 6 ledamöter samt högst 3 minst 1 suppleant, detta för att underlätta  att få till en fungerande styrelse. Detta förslag godkändes av mötet. Mötets ordförande beslöt därefter att ajournera mötet samt att återremittera frågan om ny ordförande i vägföreningen till valberedningen, samt att ett nytt möte skulle utlysas.

 1. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på Vägföreningens anslagstavla samt på hemsidan.

Vilshärad 2015-04-13

Mats Berglund

Comments are closed.