Historiskt sett har de typiska sommarstugesamhällena förändrats till alltmer permanentboende.Detta har medfört att infrastrukturen inte längre hängt med i samma takt.(Framför allt vägnätets kvalitet).Som vägförening hamnar man som i ett statiskt moment 22 tillstånd.Halmstads Kommun ansvarar för drift och underhåll av Vägföreningens vägnät(Teknik och Fritidsförvaltningen).Men detta är under förutsättning att vägen skall vara byggd efter s.k. Kommunal standard.M.a.o. går vägen sönder är det för tung belastning eller felaktigt uppbyggt från början?Vägnätet byggdes upp
i början av 70-talet då det anlades kommunalt vatten och avlopp.I samband med detta
sattes också ribban på standarden av vägnätet.(Beredskapsarbete?)Att som råd från kommunen sätta upp vägskyltar med begränsad framkomlighet för tyngre fordon ser jag knappast som en lösning av problemet.Hur skall detta kunna bevakas att det efterlevs och vilka sanktioner skall utfärdas och av vem?Det senaste året har dessutom sönderkörning av vägnätet eskalerat p.g.a. tyngre transportfordon i.s.m. rivning av sommarstugor och nybyggnation + skogsmaskiner för avverkning av s.k. grönområden. Detta lär det knappast bli mindre av i framtiden.Om det nu är ”hugget i sten” av kommunen att övertagandet av ett huvudmannaskapfrån Vägföreningen är strikt dikterat till att vägnätet skall hålla s.k. kommunal standard?Om man vidhåller detta skulle det förmodligen innebära en markant höjning av medlemsavgiften som skulle få fastighetsägarna att ”gå i taket”.Med detta inlägg kan jag förhoppningsvis också få en viss förståelse för vilka möjligheter eller snarare svårigheter vägföreningen ställs inför.Även från de 98,3 procent som har förhinder att medverka på års-och informationsmöten.Tyvärr är det vägföreningens egna medlemmar som står för ett skapande av problem såsom annektering av s.k. vägmark där det planteras och placeras sopkärl permanent,samt även fyller igen naturliga dräneringar.Detta försvårar naturligtvis sikt och framkomlighet.Eftersom det saknas ett kommunalt dagvattennät finns det ett stort behov av naturlid dränering i samtliga vägkanter.Detta är ingenting annat än ett nonchalant beteende av vägföreningens medlemmar,och står klart i strid med vägföreningens rekommendationer som samtliga har tagit del av i utskick. När jag nu skådar i kristallkulan måste jag tyvärr erkänna att det ser tämligen grumligt ut.

Sven-Bertil Roslund
Ordförande Villshärads Vägförening

Comments are closed.