Dagordning vid Villshärads Vägförenings årsmöte 2019-03-05
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av justeringsmän
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse
6. Styrelsen informerar om processen ang. dispositionsrätten genom en ny lantmäteriförrättning.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Framställning av styrelsen eller motioner från medlemmar.
9. Ersättning till styrelse och revisorer.
10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat,debiteringslängd.
11. Val av styrelse,styrelseordförande.
12. Val av revisor
13. Fråga om val av valberedning.
14. Övriga frågor
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
16. Mötet avslutas

Comments are closed.