HST Stadsnät

2019/10/09

Kommunens direktiv till nätägaren Hst Stadsnät är oroväckande

Som i så många fall i kommunen där det finns s.k. enskilda vägar är det tillsatt en vägförening med godkänd styrelse som ansvarar för att vägnätet sköts enl. stadgarna.Sedan 1 år tillbaka har jag försökt bringa klarhet i varför Vf som förvaltar vägarna och är huvudman för vägnätet inte erhållit några markupplåtelseavtal från nätägaren.Följande mycket märkliga svar erhölls från en relativt nytillsatt projektchef:”När detta var aktuellt sökte vi tillstånd hos kommunen på de vägar där kommunen ”driftar” vägarna.Så är det gjort även i detta fallet.Till kommunen betalar vi inte ut någon ersättning utan detta regleras på annat sätt”???? I driftavtalet står det tydligt att VF fortfarande är huvudman för föreningens vägar.Efter att den senare underentreprenören fullgjort ett avtal fås ett ännu märkligare svar från Hst Stadsnät:”Vi har ändrat vårt tillvägagångssätt de senaste åren när det gäller markintrång och ersättning för markintrång..Vi kommer inte att betala ut något retroaktivt då vi följde de direktiv vi hade från kommunen då arbetet gjordes.”??? Det tycks vara hög tid för ansvariga tjänstemän(beredningsingenjör och kommunjurist enl. nätägaren)i kommunen att träda fram i ljuset för att skingra dimridåerna de lagt ut.Villshärads VF torde inte vara den enda VF i Hst Kommun som drabbats av dessa i mitt tycke godtyckliga direktiv?

Sven-Bertil Roslund Ordf.Villshärads Vägförening

Comments are closed.