Villshärad Vägförenings årsmöte 24:e Mars 2020.

Förslag till DAGORDNING vid årsmöte 2020-03-24.

  1.            Mötets öppnande
  2.            Val av mötesledning
  3.            Ordförande
  4.            Sekreterare
  5.            Två justerare-rösträknare-att jämte ordförande justera protokollet

3.             Mötets behöriga utlysande

4.             Godkännande av dagordning

5.             Föredragning av:

a)             Styrelsens Verksamhetsberättelse för år 2019

b)             Ekonomisk årsredovisning för år 2019

c)              Revisionsberättelse för år 2019

6.              Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

7.              Inkomna motioner

8.              Åtgärdsförslag från styrelsen att utföras eller påbörjas under 2020

9.              Beslut om arvoden till förtroendevalda

10.            Styrelsens förslag till budgetför år 2020

11.            Beslut om vägavgifter för år 2020

12.           Val av Styrelserepresentanter

13.           Val av valberedning: 2st ordinarie,för 2 år

14.            Beslut om tid och plats för protokolljustering,samt  tillgänglighet

                 av protokoll

15.            Övriga frågor

16.            Mötets avslutande

Comments are closed.