Villshärad den 2020-03-21

Verksamhetsberättelse för Villshärads Vägförening.

Under verksamhetsåret 2019-2020 har föjande arbeten eller verksamheter

utförts eller påbörjats.

1.Slyröjning har efter inventering utförts av mark-och trädgårdsföretag .

2. Trafikfarliga skador i vägnätet har anmälts till kommunen och till viss del blivit lagade enl.kommunens Drift-och Underhållsansvar.

3. Det finns fortfarande en del felrapporter som faller under kommunens ansvar och väntar på åtgärder.

4. Inventering av samtliga farthinder har gjorts och skall uppgraderas med framförallt målningsarbeten.Kommunens ansvar.

5. Kommunen har blivit påminda om dräneringsproblem på olika platser i Villshärad.I ett specifikt fall har slamsugning skett(Kornvägen).

6.Ett större vägavsnitt Kronoskogsvägen (125 kvadratmeter) har varit i akut behov av reparation.Detta jobb är utfört av Jonab och har betalats av Vf p.g.a. detta räknas som en uppgradering av nätet till kommunal standard.

8. Enskilda medlemmar har uppmanats att utföra felrapporter om brister i vägnätet såsom s.k. potthål som är kommunens ansvar att åtgärda.

9. I väntan på dagvattenutredningen kommer inte Vägföreningen att besluta om några större uppgraderingar av vägnätet.Det som anses trafikfarligt anmäls till kommunen som ansvarar för att det åtgärdas.I övrigt blir det en s.k. väntelista på uppgraderingar där vägnätet försämrats som i Kronoskogsvägens fall.

10.Ny lantmäteriförrättning rörande dispositionsrätt till park-och grönområden är under utredning. Villshärad som ovan  Sven-Bertil Roslund (Ordförande

Comments are closed.