Medlemskapet i Villshärads vägförening är obligatoriskt. Föreningen har en styrelse som består av ordförande, sekreterare och tre ledamöter.
Så här ser styrelsen på vägföreningens ansvar och arbetsuppgifter:

Väghållning
I begreppet ingår mycket av det underhåll som krävs för att våra vägar skall vara i bra skick året runt.
Vintertid handlar det främst om snöröjning och sandning. Sommartid är det lagningsarbeten av exempelvis potthål som gäller.
Det är kommunen som bekostar lagning och åtgärdar det som behövs. Skador på vägarna (ej Kungsvägen, Villshäradsvägen, Vikenvägen) rapporteras till någon i styrelsen som i sin tur kontaktar kommunen.

Vägbelysning
Belysningen blir allt viktigare i vårt lilla samhälle. Fler barnfamiljer bosätter sig i Villshärad. De vill naturligtvis att deras barn skall kunna färdas tryggt när det är mörkt.
Styrelsen har framhållit behovet av fler lyktstolpar, öster om Kungsvägen m fl platser.  Hittills har kommunen varit avvisande och menar att detta är investeringar som vägföreningen ska bekosta. Vägföreningen har under de senaste åren helt stått för de belysningsstolpar som satts upp.

Säkerhet
Siktröjning viktig för alla fastighetsägare som bor utmed en väg/vägkorsning. En häck får var högst 80 cm hög i en vägkorsning eller garageutfart (Plan- och bygglagen, 3 kap. 17§). Detta är oerhört viktigt för allas vår säkerhet. Den som inte följer dessa bestämmelser kan bli ålagd att mot vite vidta nödvändiga åtgärder.

Ägarbyte/nybyggnad
Det är angeläget att den som säljer sin fastighet rapportera detta till vägföreningen. Om du bygger ut eller bygger om måste du också meddela föreningen detta. Det gäller nämligen att tunga transporter kan ställa till med skador på vägarna som vägföreningen inte kan ta på sitt ansvar.

Ekonomi
Andelstalet är för närvarande fastställt till 40 kronor/andel. Nivån är satt så att kostnader täcks för stora egna investeringar som t ex asfaltering som inte kommunen vill betala och utplacering av ytterligare belysningsstolpar.

Andelar
Obebyggd tomt har andelstalet 3, mindre fritidsbostad på ej avstyckningsbar tomt 5, fritidsbostad 7, och helårsbostad 10, enligt senaste lantmäteriförrättning (2004-02-26). En helårsbostad betalar således 300 kronor/år.

Trivsel
Det åligger också vägföreningen att se till att obebyggd mark/fastighet eller vägren inte används som avstjälpningsplats för trädgårdsavfall eller upplag av ved. Bortforsling av trädgårdsavfall kan komma att göras på fastighets-ägarens bekostnad.

Meningen med föreningen
Som du ser så har Villshärads vägförening en stor betydelse för att vi skall kunna färdas tryggt och säkert på våra vägar i området. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du tycker det är något som borde åtgärdas eller du har synpunkter på.