Kallelse till årsmöte

Vilshärads Havsbads Vägförening håller ordinarie årsmöte tisdagen den 1 mars 2011 kl 19.00 i Strandgården, Vilshärad. Ärenden enligt stadgarna. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 februari. Kaffe serveras. Efter årsmötet informerar Arbetsgruppen för Haverdalsreservatet om planerade förändringar. Välkomna. Styrelsen

Styrelsens verksamhetsberättelse

VILSHÄRADS HAVSBADS VÄGFÖRENINGS  VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010 Styrelsen för Vilshärads Havsbads Vägförening får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. STYRELSE Ordförande: Gösta Duda, kassör: Hans Persson, sekreterare: Gunnar Springfeldt samt ledamöter: Karl Johannisson och Robert Persson  Styrelsen har sammanträtt 8 gånger, samt haft täta underhandskontakter under året.  REVISORER Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år 2010 utsågs Stellan Andersson. Beträffande revisorns granskning hänvisas till revisionsberättelsen.  VALBEREDNING Ann-Marie Duda, sammankallande, Ivan Oskarsson och … läs hela texten >>>

Resultatet 2010

Vilshärads Havsbads Vägförening redovisar ett svagt överskott under 2010, 4 909 kr. Intäkterna under året uppgick till 157 884 kr (159 281 kr år 2009) och kostnaderna blev 152 975 kr (57 365 kr). Den största intäktsposten är medlemsavgifter och den största utgiftsposten under 2010 var gatubelysning med 85 000 kr. En mer uttömmande redovisning ges vid årsmötet den 1 mar 2011. Styrelsen

Page 19 of 22« First...«1718192021»...Last »