Förslag till Dagordning 24:e Mars 2020

Villshärad Vägförenings årsmöte 24:e Mars 2020. Förslag till DAGORDNING vid årsmöte 2020-03-24.            Mötets öppnande            Val av mötesledning            Ordförande            Sekreterare            Två justerare-rösträknare-att jämte ordförande justera protokollet 3.             Mötets behöriga utlysande 4.             Godkännande av dagordning 5.             Föredragning av: a)             Styrelsens Verksamhetsberättelse för år 2019 b)             Ekonomisk årsredovisning för år 2019 c)              Revisionsberättelse för år 2019 6.              Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 7.              Inkomna motioner 8.              Åtgärdsförslag från styrelsen att utföras eller påbörjas … läs hela texten >>>

Kallelse till Årsmöte

Tisdagen den 24:e Mars 2020 Tid: 19:00 Plats: Strandgården Villshärad Ärenden: Enligt stadgarna Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 12/3 Förslag till Dagordning finns på plats och kommer även prersenteras på denna sida. Välkomna Styrelsen

HST Stadsnät

Kommunens direktiv till nätägaren Hst Stadsnät är oroväckande Som i så många fall i kommunen där det finns s.k. enskilda vägar är det tillsatt en vägförening med godkänd styrelse som ansvarar för att vägnätet sköts enl. stadgarna.Sedan 1 år tillbaka har jag försökt bringa klarhet i varför Vf som förvaltar vägarna och är huvudman för vägnätet inte erhållit några markupplåtelseavtal från nätägaren.Följande mycket märkliga svar erhölls från en relativt nytillsatt … läs hela texten >>>

Page 2 of 24«12345»...Last »