Lägre hastighet

  Efter förslag från Vilshärads vägförening har Halmstads kommun nu infört en lägre hastighetsgräns på Vilshäradsvägen, 40 km i timmen.

Remiss om dagvatten

Vilshärads vägförening  har lämnat in ett remissyttrande till Halmstads kommun om en dagvattenutredning (Dnr LBVA 2012/0194 Vilshärad Dagvattenutredning) som gjorts under året. Vi noterar att på vissa håll i Vilshärad är problemen allvarliga och att vägföreningen varken har ekonomisk förmåga eller kompetens att genomdriva en hållbar lösning på problemen. Vill du veta mer eller läsa hela remissyttrandet v g kontakta styrelsens Robert Persson som har e-post  robert.persson (at)rsyd.se

Yttrande om reservatet

Vilshärads vägförening har fått möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens nya förslag till skötselplan för Haverdalsreservatet. Nedan finns styrelsens remissvar. Vilshärad den 29 oktober 2012 Remissvar från Vilshärads vägförening rörande ärende 511-4721-12 Nytt beslut för naturreservatet Haverdal. Vilshärads vägförening har beretts tillfälle att yttra sig över ”Nytt beslut för naturreservatet Haverdal” och tillhörande skötselplan. Vägföreningen är självfallet medveten om att förslaget till ny skötselplan på flera håll uppfattats som kontroversiellt, … läs hela texten >>>

Page 5 of 16« First...«34567»...Last »