Styrelsens årsberättelse för 2012

Här är vägföreningens styrelses årsberättelse för 2012. Denna delades ut vid årsstämman som hölls söndagen den 24 mars 2013 på Strandgården. Styrelsens årsberättelse för 2012 Under 2012 har styrelsens arbete präglats av dagvattenproblem och framtagning av ett förslag till långsiktig hantering av belysningsfrågor i Vilshärad. Vägföreningen har också vid tre tillfällen beretts tillfälle att yttra sig i skilda frågor. En ny ordförande och ny kassör har introducerats i vägföreningens rutiner … läs hela texten >>>

Kallelse till årsstämma

Välkommen till Vilshärads vägförenings årsstämma. Tid: söndagen den 24 mars kl 14.00 Plats: Strandgården, Vilshärad. På dagordningen står, förutom sedvanliga årsstämmoärenden, förslag till belysningsstrategi för Vilshärad, status kring dagvattenproblemen och nyval av två ledamöter till styrelsen. Kaffe med tilltugg serveras. Dagordning vid stämma enligt vägföreningens stadgar: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av justeringsmän 4. Styrelsens och revisorernas berättelser 5. Ansvarsfrihet för … läs hela texten >>>

Årsmöte den 24 mars

Vilshärads vägförening har haft styrelsemöte den 17 februari. Det bestämdes att föreningens årsmöte hålls söndagen den 24 mars 2013. Vid mötet kommer förslag till strategisk hantering av gatubelysningsfrågan att presenteras samt en redogörelse för ansvarsfrågor kring dagvattenproblemen att lämnas. Efter årsmötet, troligen under april, kommer vägföreningen att fakturera årsavgiften. Erfarenheten är att så gott som alla medlemmar betalar i tid, men ett fåtal gör det inte. I syfte att öka … läs hela texten >>>

Page 7 of 20« First...«56789»...Last »